Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Địa chỉ : 99 - Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 05102.240.451
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

2. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

3. Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn tỉnh; cung cấp hồ sơ địa chính cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính và phát triển hệ thống thông tin đất đai; rà soát việc nhập dữ liệu thuộc tính địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khi có biến động về sử dụng đất và về sở hữu tài sản gắn liền với đất; gửi thông báo chỉnh lý biến động đối với những trường hợp biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính;

5. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

6. Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

7. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký biến động, chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp đối với các trường hợp biến động đất đai nhưng chưa đăng ký biến động;

8. Thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc bản đồ theo Giấy phép của Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam về hoạt động đo đạc và bản đồ;

9. Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;

10. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;

11. Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;

13. Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đang quản lý và hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện;

14. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan quản lý;

16. Được quyền thuê tư vấn hoặc liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân có năng lực chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn phòng Đăng ký gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Dữ liệu và lưu trữ.