Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo UBND các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, đơn vị thi công (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of WP 20160906 002
- UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác của huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016, trên cơ sở đó chủ động tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa xã bố trí Cán bộ địa chính thường xuyên hoặc ít nhất 03 ngày trong tuần (chưa kể thứ 7, CN) tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra, phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được họp thông qua HĐTV. Theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Đối với khối lượng hồ sơ đã họp thông qua HĐTV cấp xã, đề nghị UBND xã sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên thẩm định. UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương ký cam kết tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016;
- UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với 417 hồ sơ chưa kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời đề nghị UBND huyện Duy Xuyên vận dụng Công văn số 3990/UBND-KTTH ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh để giải quyết các trường hợp vướng mắc về đất đai tương tự trên địa bàn huyện Duy Xuyên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thi công) tiếp tục xây dựng lịch chi tiết làm việc hàng tuần, hàng tháng với địa phương, đồng thời có kế hoạch chi tiết thực hiện đến ngày 31/12/2016; Nêu rõ trách nhiệm phối kết hợp của chính quyền địa phương, của nhân nhân trong việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đến ngày 15/9/2016 phải có văn bản chính thức trả lời các nội dung kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp, tổ công tác của Sở phải tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa.
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên khẩn trương thẩm định 203 hồ sơ đã trình (xã Duy Nghĩa 10 hồ sơ, xã Duy Hải 193 hồ sơ) để chuyển cho đơn vị thi công viết giấy CNQSD đất.
- Thống nhất cho tiếp tục đo đạc các thửa đất dở dang nằm trong 02 dự án Cienco5 và dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với xã Duy Hải đề nghị phải tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2016; đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa phải đạt trên 70 % khối lượng cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với giấy CNQSD đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện ký giấy, đề nghị UBND các xã sớm trao giấy CNQSD đất cho nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất tại các địa phương.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: