Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 22/9/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20160922073356
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản giải quyết 14 trường hợp vướng mắc, khó khăn đã được các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thăng Bình họp thống nhất giải quyết.
2. Giao UBND huyện Thăng Bình vận dụng Công văn số 1352/STNMT-ĐK ngày 21/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để áp dụng cho huyện Thăng Bình giải quyết các trường hợp tương tự về vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất; tăng cường công tác Chỉ đạo các Phòng, ban của huyện, UBND các xã, tập trung kiểm tra, thực hiện chặt chẽ hồ sơ đầu vào; UBND huyện có những vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường giải quyết.
3. Đối với Số lượng giấy CNQSD đất UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, hiện nay các xã đã nhận giấy chứng về địa phương nhưng chưa cấp phát cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Đề nghị các đơn vị thi công và UBND các xã xác định rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất, việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã phải lập đầy đủ biên bản giao nhận, trường hợp UBND các xã, đơn vị thi công có vướng mắc thì báo cáo ngay với Tổ công tác cấp huyện để giải quyết.
5. Đối với 06 xã thực hiện dở dang, khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 3.509 hồ sơ, đề nghị UBND các xã tuyên truyền và có thông báo gửi đến từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai.
6. Đối với 06 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình): Yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai, đến ngày 30/10/2016 phải thực hiện xong công đoạn đo đạc và tăng cường việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định.
7. Đề nghị Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo hàng tuần cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện.
8. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Thăng Bình hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại các xã để giải quyết đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ cho huyện, trước mắt UBND huyện bố trí tạm ứng kinh phí cho UBND các xã.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: