Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sơ kết 01 năm hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

Email In PDF.

Ngày 14/10/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tham dự Hội nghị có PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư và Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất của 18 huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả hoạt động 01 năm của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:

Copy of IMG201610140739501. Công tác hoạt động của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp và Kết quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện là hết sức quan trọng, do đó cần phải tập trung giải quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ sở. Đề nghị các đồng chí Cấp ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Cấp ủy tại các địa phương quan tâm về công tác tổ chức cán bộ.
2. Thống nhất chủ trương tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.
3. Việc bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo phải đúng với tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Nếu có vấn đề vướng mắc thì báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận từng trường hợp cá biệt.
4. Về chế độ chính sách cho cán bộ của Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí để giải quyết đúng cơ chế, chính sách.
5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đề nghị các địa phương tăng cường giải quyết đảm bảo có chỗ làm việc, kho lưu trữ ổn định.
6. Thống nhất chủ trương tăng cường công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.
7. Đề nghị các Chi nhánh thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại, báo cáo định biên của các đơn vị để UBND tỉnh có hướng giải quyết, trường hợp đảm bảo theo quy định, có định biên thì sắp xếp xét tuyển viên chức.
8. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức họp bàn thêm về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị làm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
9. Về Kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương nên tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định, trường hợp có phát sinh thì trong một năm tại các huyện nên bổ sung từ 1 đến 2 lần.
10. Việc chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên tại các địa phương là rất cần thiết, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện tăng cường tập trung cho công tác này để giảm bớt tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai.
11. Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng đông của tỉnh Quảng Nam đến ngày 31/12/2016 phải thực hiện xong khoảng 70%, phấn đấu đến ngày 30/6/2017 phải hoàn thành./.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: