Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 10/5/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, Bí thư và Chủ tịch UBND của 17 xã, phường nằm trong vùng dự án. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận như sau:

Copy of IMG201705101405501. Thống nhất thời gian thực hiện đối với 12 xã thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang đến ngày 30/6/2017; 7 xã đo đạc mới (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An huyện Quế Sơn) đến ngày 31/12/2017. Giấy chứng nhận QSD đất đã ký đề nghị cấp phát đến nhân dân phải đạt từ 75 % trở lên.
2. UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn có trách nhiệm:
- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện, thành phố bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện trong năm 2017. Phòng TN&MT khẩn trương thẩm định đối với khối lượng hồ sơ cấp mới giấy CNQSD đất.
- Đối với số lượng giấy CNQSD đất do UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT đã ký. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định, lập danh sách cấp giấy CNQSD đất; trường hợp nhân dân không nhận giấy đề nghị cho ký vào sổ và nêu rõ lý do.
- Đối với 12 xã phường thuộc 3 huyện, thành phố là: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên đang thực hiện dở dang, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại, xác nhận vào hồ sơ đăng ký để thực hiện khối lượng hồ sơ còn lại đến ngày 30/6/2017.
- Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính: UBND các xã tập trung bố trí cán bộ địa chính tham gia thường xuyên trong việc họp xét thông qua HĐTV cấp xã, một tuần ít nhất phải tổ chức họp HĐTV cấp xã từ 1 đến 2 lần, mỗi lần bình quân đạt từ 150 hồ sơ trở lên.
- Đối với các hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đã được UBND xã nhiều lần thông báo nhưng người sử dụng đất không đến kê khai đăng ký, đề nghị lập đầy đủ thủ tục theo quy định và khép lại hồ sơ; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất.
3. Sở TN&MT chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau:
- Đơn vị thi công: Tiếp tục lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần gửi cho UBND các xã, tổ công tác cấp huyện; tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ lực lượng để thực hiện việc đăng ký, bổ sung hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất đối với khối lượng hồ sơ còn lại; đối với 7 xã mới đo đạc trong năm 2016 và năm 2017, khẩn trương chuyển hồ sơ cho HĐTV cấp xã họp xét để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký, Phòng TN&MT thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ, tập trung lực lượng giám sát, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định.
Kết quả giám sát định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo.
- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Thăng Bình để tham gia thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ đứng điểm trực tiếp tham gia họp HĐTV cấp xã để giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh (nếu có); khẩn trương bàn giao giấy CNQSD đất cho đã ký cho các địa phương để cấp phát cho nhân dân theo quy định.
4. Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: