Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực khác

Quyết định số 1610/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 10 trong tổng số 82