Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực khác

Quyết định số 4339/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn vản bản

Nghị quyết 99/2015/QH13

Email In PDF.

Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Chỉ thị số 21/CT-UBND

Email In PDF.

Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Email In PDF.

Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/10/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính..

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 7 trong tổng số 82