Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực khác

Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Email In PDF.

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 3605/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 322/QĐ-STNMT

Email In PDF.

Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 20/10/2015 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/09/2015 hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 8 trong tổng số 82