Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực khác

Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Email In PDF.

Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/10/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính..

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Email In PDF.

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 3605/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 322/QĐ-STNMT

Email In PDF.

Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 20/10/2015 Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 9 trong tổng số 83