Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quản lý đất đai

Hac Morbi ac leo at felis at convallis ante magnis nibh. Tincidunt cursus quam dis ut aliquet ac Vivamus netus suscipit id. Velit tortor ornare tellus quis nec.

Kết quả họp giải quyết những vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng HSĐC & CSDL QLĐĐ thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 21/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ trên địa bàn thành phố.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Tổng công ty TN&MT Việt Nam, Xí nghiệp TN&MT 2 (đơn vị thi công dự án), Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ, Phòng Nội vụ, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Thường trực UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng của 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những vướng mắc, đề xuất của từng địa phương và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan;

1/ Đồng chí Nguyễn Viễn - PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia một số ý kiến chỉ đạo:

- Dự án xây dựng HSĐC thành phố Tam Kỳ là dự án thành phần của dự án tổng thể xây dựng HSĐC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015; đây là chương trình kế thừa của dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam, được Trung ương hỗ trợ với vốn đối ứng của tỉnh là 50%. Dự án có nhiều mục đích, ý nghĩa nhằm giúp cho các địa phương có điều kiện quản lý tốt hơn về lĩnh vực đất đai theo hướng hiện đại.

- Đề nghị cán bộ, cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp tích cực tham gia dự án, các đơn vị tư vấn chỉ hỗ trợ về góc độ chuyên môn.

- Đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất. Tuyên truyền nhận thức sâu rộng trong nhân dân để người dân tham gia trong việc cắm mốc, đăng ký đất đai.

- Những địa phương (cấp xã) đã được chọn thi công trước dự án phải cung cấp chia sẽ thông tin với các địa phương triển khai sau để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn.

- Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo, củng cố tổ công tác cấp thành phố. Thành lập tổ công tác cấp xã, phường, trong đó phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất tổ chức tập huấn và cử cán bộ tham gia cùng với UBND cấp xã theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án.

- Đề nghị các phòng, ban của thành phố có trách nhiệm cung cấp các tài liệu quy hoạch có liên quan để tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn bổ sung, lồng ghép với nội dung sản phẩm dự án.

- Đề nghị UBND thành phố cân đối ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí nhằm động viên cho tổ công tác thành phố, tổ công tác cấp xã và cán bộ thôn, khối tích cực tham gia dự án.

 

2/ Đồng chí Trần Nam Hưng - PCT UBND thành phố Tam Kỳ thống nhất kết luận một số nội dung sau: Đây là dự án lớn, có phạm vi ảnh hưởng trong diện rộng và có ý nghĩa rất lớn trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Đề nghị đơn vị thi công có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong quá trình thực hiện dự án (xác định mốc giới, ranh giới, thu thập các thông tin về sử dụng đất...). Các đơn vị thi công phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết và gởi UBND thành phố và UBND các xã, phường được biết và tham gia.

- Giao phòng TN&MT tham mưu UBND thành phố nội dung chỉ thị triển khai thực hiện dự án theo hướng cả hệ thống chính trị toàn thành phố phải tập trung tham gia vào dự án, các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền cho người dân được biết và thực hiện.

- Thành lập ban chỉ đạo và củng cố tổ công tác cấp thành phố để theo dõi, chỉ đạo thực hiện dự án. Ban chỉ đạo phải tổ chức họp giao ban định kỳ mỗi tháng 01 lần.

- Các xã, phường phải thành lập tổ công tác trực tiếp tham gia với đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện dự án. Tổ công tác cấp xã phải cơ cấu bổ sung  thêm cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố.

- Đề nghị đơn vị tư vấn kiểm tra lại cơ cấu kinh phí của dự án và làm việc với Phòng TN&MT về chế độ kinh phí cho tổ công tác các cấp và cán bộ thôn, khối trực tiếp tham gia dự án. Nếu trong dự án không có nguồn kinh phí này thì UBND thành phố thống nhất chủ trương chi ngân sách để hỗ trợ.

- Mục tiêu của dự án tập trung cho cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất. Do đó sản phẩm của dự án phải được công khai, minh bạch trên mọi phương tiện để các đối tượng sử dụng đất được biết và thực hiện./.

Nguyễn Văn Thiện

Kết quả họp giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 22/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam, Xí nghiệp Tài nguyên & Môi trường 1, Công ty Địa chính tư vấn và Dịch vụ Đất đai, Xí nghiệp bay chụp & Đo vẽ ảnh (các đơn vị thi công dự án), Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam (đơn vị giám sát dự án), Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Thường trực UBND huyện Núi Thành, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Thường trực UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những vướng mắc, đề xuất của từng địa phương và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Viễn - PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia một số ý kiến chỉ đạo:

- Dự án xây dựng HSĐC huyện Núi Thành là dự án tiếp theo của dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam, được Trung ương hỗ trợ với vốn đối ứng của tỉnh là 50% nhằm giúp cho các địa phương có điều kiện xác lập lại số liệu điều tra cơ bản về đất đai theo chương trình kỹ thuật số và nâng cao năng lực quản lý về đất đai ở các địa phương.

- Trước hết đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo cho các địa phương tập trung giải quyết những hạng mục công việc còn lại để kết thúc dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000.

- Đề nghị các địa phương, đặc biệt là cán bộ địa chính phải chủ động quan hệ phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các đơn vị thi công phải lập kế hoạch cụ thể gởi cho UBND huyện và UBND xã, thị trấn để biết, theo dõi và phối hợp thực hiện.

- Đo đạc phải dựa trên cơ sở quản lý hiện trạng của các đối tượng sử dụng đất. Kết quả đo đạc phải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; sau khi công khai đề nghị các địa phương phải xúc tiến ngay việc xét cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

- Đề nghị UBND huyện nghiên cứu bổ sung thêm cán bộ làm công tác địa chính cho UBND các xã, thị trấn; chuẩn bị nhân lực cho việc tiếp cận, sử dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

- Hiện nay trên địa bàn Núi Thành có 03 đơn vị thành viên tham dự án. Do đó đề nghị Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường cử ngưòi đại diện làm đầu mối thu thập thông tin và phản ánh những vướng mắc với các đơn vị có liên quan để phối hợp giải quyết.

- Đề nghị Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam tăng cường trách nhiệm giám sát thực hiện dự án, sớm có kế hoạch nghiệm thu từng bước để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Đề nghị UBND huyện Núi Thành :

+ Có Chỉ thị để các địa phương triển khai thực hiện, trong đó : Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, củng cố tổ công tác cáp huyện và thành lập tổ công tác cấp xã; tổ chức giao ban hàng tháng để giải quyết những vướng mắc phát sinh.

+ Làm việc với các tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp thông tin về thửa đất cho các đơn vị tư vấn lồng ghép vào sản phẩm của dự án.

+ Làm việc với đơn vị thi công để làm rõ phần việc nào thuộc nguồn kinh phí của dự án, phần việc nào thuộc kinh phí hỗ trợ của địa phương (chủ yếu là hỗ trợ cho tổ công tác các cấp và cán bộ thôn tham gia dự án).

+ Nghiên cứu bổ sung thêm cán bộ làm công tác địa chính cho UBND các xã, thị trấn; chuẩn bị nhân lực cho việc tiếp cận, sử dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Văn Mau - PCT UBND huyện Núi Thành thống nhất một số nội dung sau: Quan điểm nhận thức chung thì đây là dự án lớn, có phạm vi ảnh hưởng trong diện rộng. Do đó cần quán triệt sâu rộng trong nhân dân và các cấp chính quyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của dự án, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các thông tin về đất đai.

- Các cấp chính quyền phải tập trung tham gia dự án để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương nhằm giải quyết cơ bản những tồn tại trong công tác quản lý đất đai ở địa phương.

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời cử người thường xuyên tham gia phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình thi công dự án, tránh tình trạng khoán trắng cho các đơn vị tư vấn. Riêng đơn vị tư vấn phải có kế hoạch cụ thể gởi địa phương được biết và phối hợp thực hiện, sắp xếp lịch giao ban thường kỳ mỗi tháng một lần để giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- Đề nghị Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam (đơn vị giám sát) tích cực tăng cường công tác giám sát để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục đo đạc bản đồ làm cơ sở tiến tới công tác đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

- Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường nghiên cứu tạo điều kiện cho các địa phương được tập huấn, đào tạo, tiếp cận và trang bị máy móc để từng bước ứng dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại tổ chức để tham mưu UBND huyện thành lập BCĐ cấp huyện, củng cố tổ công tác cấp huyện và thành lập tổ công tác cấp xã.

- Một số tồn tại, kiến nghị trong quá trình thi công đã được Sở Tài nguyên & Môi trường và phòng Tài nguyên & Môi trường giải đáp tại cuộc họp, đề nghị các địa phương và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phối hợp nghiên cứu thực hiện, trong đó:

+ Đối với ranh giới 364-CT phải theo thực tế đang quản lý sử dụng, những vướng mắc cần phản ánh kịp thời để UBND huyện có biên pháp giải quyết.

+ Các địa phương tập trung giải quyết các tranh chấp đất đai theo thẩm quyền để làm cơ sở xúc tiến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

+ Việc tách thửa phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền cho phép, tránh tình trạng tách thửa tuỳ tiện trong quá trình thực hiện dự án.

+  UBND các xã, thị trấn phải phối hợp với đơn vị tư vấn chủ động liên hệ với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn để được cung cấp các thông tin cần thiết về hiện trạng cũng như tính pháp lý sử dụng đất./.

Nguyễn Văn Thiện

Họp về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Email In PDF.

Ngày 15/3/2011 UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới và đánh giá tình hình triển khai xây dựng thí điểm xã nông thôn mới xã Tam Phước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - PCT TT UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có: TT Thường vụ Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, TT Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Lãnh đạo TVHU, HĐND, UBND huyện Phú Ninh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh và của huyện Phú Ninh.     

Ông Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện Phú Ninh báo cáo kết quả xây dựng xã điểm NTM tại xã Tam Phước và kế hoạch xây dựng huyện điểm NTM. Theo đó đến nay xã Tam Phước đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí về NTM, có 4 tiêu chí đã hoàn thành 70%. Phấn đấu đến cuối năm 2011 xã Tam Phước đạt 18/19 tiêu chí (riêng tiêu chí về về cơ cấu lao động về nông, lâm, ngư nghiệp phân đấu hoàn thành trong năm 2013). Nêu một số kinh nghiệm rút ra từ xã điểm Tam Phước.

Về kế hoạch xây dựng huyện NTM giai đoạn 2011-2020, Phú Ninh chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiến hành lập QH NTM cho toàn bộ các xã, phấn đấu đến năm 2015 có 6 xã đạt tiêu chí xã NTM (kể cả xã điểm Tam Phước) và giai đoạn 2016-2020 thực hiện hoàn thành cho 4 xã còn lại.

Qua ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí PCT UBND tỉnh kết luận một số nội dung:

- UBND huyện Phú Ninh tổng kết mô hình xã điểm Tam Phước báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo BCĐ Trung ương; 

- Thống nhất huyện Phú Ninh tổ chức lễ phát động xây dựng huyện NTM dự kiến trong tháng 3/2011;

- Thống nhất triển khai theo 2 giai đoạn cho tất cả các xã như kế hoạch UBND huyện Phú Ninh đề nghị;

- Các ngành, các thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phối hợp, hỗ trợ cho huyện Phú Ninh thực hiện thành công mô hình huyện điểm về NTM. Lưu ý các sở KHĐT, Tài chính sớm giải ngân các nguồn vốn đã được xác định trong năm 2011 và những năm tiếp theo theo cơ chế chung.

Quang Lạnh     

Kết quả cuộc họp về công tác bồi thường, GPMB

Email In PDF.

Ngày 11/3/2011, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hội An để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên, ông Nguyễn Ngọc Quang kết luận một số nội dung:

- Đề nghị UBND thành phố Hội An bố trí lịch giao ban thường kỳ về công tác bồi thường, GPMB, mỗi tuần 1 lần, thành phần tham dự giao ban phải đúng người, đúng việc (không đi dự thay); thống kê tất cả các trường hợp vướng mắc về bồi thường, GPMB của từng dự án cụ thể báo cáo UBND tỉnh tiếp tục xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Thống nhất cho Sở TN&MT và Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB theo nguyên tắc: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) phải đảm bảo yếu tố thị trường cho cả nơi đi và nơi đến; Cho phép điều chỉnh sự biến động ở một số trường hợp cụ thể về cơ chế, chính sách và giá cả bồi thường.

- Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hội An tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch ở một số khu TĐC và các điểm đấu nối.

- Thống nhất bố trí, xây dựng các khu TĐC trên địa bàn thành phố thành một dự án riêng, không gắn với các dự án đầu tư với tên gọi là: Khu dân cư đô thị (trong đó có bố trí đất TĐC).

- Ngoài các khu TĐC, UBND thành phố Hội An có thể làm việc với các doanh nghiệp đang đầu tư khai thác quỹ đất chuyển nhượng lại một số diện tích để bổ sung vào quỹ đất bố trí TĐC.

- Thống nhất điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với các trường hợp có chỉ số trượt giá tăng trên 10% so với đơn giá thị trường.

- Đồng ý cho UBND thành phố Hội An ứng vốn ngân sách hoặc vay vốn tồn ngân để tập trung nguồn lực xây dựng các khu TĐC nhưng với điều kiện UBND thành phố Hội An phải xây dựng phương án, có kế hoạch, lộ trình cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn.

Nguyễn Văn Thiện

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2011

Email In PDF.

Ngày 14/3/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2011. Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có ông Nguyễn Đức Hải - Bí Thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Sỹ - Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố có các dự án đầu tư trọng điểm và đặc biệt trên 200 nhà doanh nghiệp đầu tư tại Quảng Nam.

Sau khi nghe Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo phản ảnh của doanh nghiệp và nhà đầu tư về môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam; báo cáo phản ảnh của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về thực trạng các dự án đầu tư đang triển khai tại Quảng Nam; các doanh nghiệp và nhà đầu tư đặt câu hỏi phản ảnh những khó khăn vướng mắc đang gặp phải như: bồi thường, giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục thuê đất, cấp GCNQSD đất, còn rườm rà, phức tạp, mất nhiều thời gian; giá đất cao và thường xuyên thay đổi; chuyển đối đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh khó khăn; tình trạng thiếu điện, thiếu vốn, lãi suất ngân hàng; về kinh doanh bất động sản, hạ tầng yếu kém, công khai quy hoạch, ô nhiễm môi trường, chính sách thuế, tài nguyên khoáng sản…

Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành lần lượt trả lời từng vấn đề cụ thể của doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực của ngành. Sau khi trao đổi, thảo luận ông Lê Phước Thanh kết luận:

     - Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chưa có ý kiến phát biểu thì có văn bản gởi cho Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

     - Các dự án đã cấp đất nhưng không triển khai thực hiện theo đúng qui định thì thu hồi để giao lại cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu.

     - Thống nhất chủ trương thành lập Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

     - Có thể 6 tháng 1 lần, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp để trao đổi thông tin, giải quyết vướng mắc trong qui trình thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Nam.

Bùi Văn Ba

 

Trang 57 trong tổng số 63