Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Semper accumsan Integer nisl Pellentesque In id metus laoreet dignissim vel. Lacinia Sed convallis urna lacus interdum sagittis velit Nulla neque aliquet. Sed augue orci et libero sapien dui morbi quis faucibus ipsum. Leo ornare egestas pretium odio Nam cursus odio et quis convallis. Nam auctor suscipit interdum laoreet magna convallis egestas Suspendisse sem eu. Et cursus sapien.

Tình hình thực hiện 03 dự án ven biển

Email In PDF.

Ngày 11/8/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức báo cáo tình hình thực hiện các dự án ven biển, gồm các dự án: Công ty TNHH Pegasus Fund 1 VN, Công ty TNHH Quê Việt và Công ty cổ phần Indochina-Thế kỷ 21, nội dung như sau:

1. Dự án của Công ty TNHH Pegasus Fund 1 VN: ký cam kết ngày 29/01/2011, đã nộp tiền ký quỹ đầu tư lần 2 là 3,4 tỷ đồng và nộp tiền sử dụng đất đợt 1 là 53,4 tỷ đồng. Hiện Công ty đang ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và thiết kế cơ sở, thời gian kết thúc các công việc chậm nhất đến cuối tháng 10/2011.

Công ty đề nghị:

- Cho phép đơn vị được hưởng ưu đãi như đã quy định tại Giấy phép đầu tư số 05/GP/2006.

- Vệt cây xanh cho phép được xây dựng hồ nước nhỏ, có ghế đá dành cho khách nghỉ chân thư giản và được nộp tiền sử dụng đất một lần diện tích vệt cây xanh nhưng vẫn giữ nguyên mục đích trồng cây xanh để được tăng thêm mật độ xây dựng kinh doanh bất động sản du lịch (diện tích kinh doanh bất động sản du lịch quy định là 50%, mật độ xây dựng kinh doanh bất động sản du lịch quy định không quá 30%).

- Chiều cao xây dựng công trình được tăng lên 7 tầng (tăng so với quy định).

2. Công ty TNHH Quê Việt (nay là Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam): ký cam kết ngày 29/01/2011, đã nộp tiền ký quỹ đầu tư lần 2 là 2,1 tỷ đồng và nộp tiền sử dụng đất đợt 1 là 32,4 tỷ đồng. Đơn vị chưa nộp báo cáo tiến độ đầu tư.

3. Công ty cổ phần Indochina-Thế kỷ 21: đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai theo tiến độ thực hiện theo Giấy phép, hiện đơn vị chưa nộp tiền ký quỹ đầu tư cũng như chưa lập các thủ tục có liên quan về xây dựng, đất đai. Đơn vị cam kết trong tháng 8/2011 sẽ thực hiện việc ký quỹ đầu tư và nộp tiền sử dụng đất khi có thông báo đơn giá thu tiền sử dụng đất của UBND tỉnh, đồng thời đơn vị sẽ thực hiện nộp báo cáo tiến độ đầu tư.

Trần Bốn

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT trong thời gian đến

Email In PDF.

Ngày 19/7/2011, Sở TN&MT tổ chức làm việc với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT để đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và kế hoạch, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, những kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở - chủ trì buổi làm việc có ý kiến kết luận, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Liên hệ với Sở Tài chính để đôn đốc thực hiện thẩm định việc đặt hàng đơn vị thực hiện, đơn vị tư vấn giám sát đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông và Dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam.

- Nếu có nhu cầu sửa chữa trụ sở làm việc và trang thiết bị máy móc cho cơ quan thì phải lập dự án đầu tư theo chế độ xây dựng cơ bản trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cơ quan theo quy định.

- Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10000 tập trung rà soát khối lượng chi tiết theo từng hạng mục công việc của dự án trên từng địa bàn (Nam Giang, Đại Lộc) phản ánh về phòng Đất đai theo dõi, mời Trung tâm kiểm định chất lượng lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu để thanh quyết toán.

Riêng sản phẩm HSĐC huyện Nam Giang, có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh tạo điều kiện kiểm tra, đánh giá chất lượng để có kế hoạch chỉnh sửa (nếu có) kịp thời.

- Đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên:

     + Tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan, xem xét bổ sung lực lượng thi công hoặc thay đổi hình thức tổ chức thực hiện theo hướng tăng thời lượng làm việc tại hiện trường, đảm bảo được yêu cầu của tiến độ.

     + Liên hệ với phòng Đất đai Lập biên bản xác định khối lượng chi tiết theo từng hạng mục của dự án đã thi công trước ngày 30/4/2011 để làm cơ sở giải ngân, thanh quyết toán sau này.

     + Những đơn vị có dự án đầu tư trực tiếp hợp đồng với Trung tâm thực hiện trích đo địa chính phục vụ công tác BT, GPMB thì không được thanh toán bằng nguồn kinh phí của dự án XDHSĐC.

Nguyễn Văn Thiện

Hội nghị về công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

hnbtNgày 06/7/2011 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị về công tác BT, HT và TĐC. Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham gia có 115 đại biểu đại diện cho: Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc tỉnh, huyện, thành phố và các Tổ chức làm công tác BT, HT & TĐC.      

Qua một năm thực hiện Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan Thường trực đã báo cáo đánh giá kết quả, những tồn tại, vướng mắc và những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để thực hiện tốt công tác BT, HT & TĐC trên địa bàn tỉnh.

Các tham luận và ý kiến của các đại biểu quan tâm đến một số vấn đề như: Điều chỉnh đơn giá phụ lục kèm theo Quyết định số 23; củng cố Tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác BT, HT&TĐC cấp huyện, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý hiện trạng, xác lập hồ sơ địa chính, xây dựng các khu TĐC, xác định giá đất giáp ranh, giá đất ở trung bình...

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu tham dự, ông Lê Phước Thanh kết luận:

- Giao Sở Tài chính tham mưu phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành chỉ số trượt giá về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và con vật nuôi kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh;

- Quản lý và sử dụng tốt quỹ phát triển đất để đảm bảo nguồn vốn thực hiện GPMB tạo quỹ đất sạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC;

- Giao Sở Nội vụ tham mưu thành lập Đơn vị sự nghiệp để quản lý hiện trạng;

- Đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến công tác BT, HT&TĐC.

Quang Lạnh

Họp triển khai dự án khu du lịch của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I

Email In PDF.

Ngày 15/6/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I.

Qua ý kiến tham gia của các Sở, UBND huyện Điện Bàn và nhà đầu tư, cuộc họp xét thấy nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chưa thật sự phù hợp với điều kiện thực tế cho phép để các cơ quan có liên quan tổ chức phối hợp nhằm đảm bảo quy định về thủ tục, thời gian cũng như tâm huyết thực hiện dự án của nhà đầu tư, đồng thời để tạo được nguồn cho ngân sách tỉnh, Cơ quan chủ trì cần kiến nghị UBND tỉnh xem xét một số nội dung sau: 

- Xem xét, điều chỉnh lại nội dung của công văn: (1) CĐT phải ký quỹ hạn chót vào ngày 07/6 (sau 10 ngày, kể từ ngày ký công văn), trong khi đó Cơ quan chủ trì việc ký quỹ là Sở KHĐT mới tiếp nhận được văn bản vào ngày 07/6/2011 (2) Sở Tài chính phối hợp Sở TN&MT, địa phương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá thu tiền SDĐ một lần sau (sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư) và sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định giá đất, nhà đầu tư phải hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách (trong khi phạm vi đất thoả thuận cho dự án hiện trạng có 125 hộ gia đình phải bố trí đất TĐC, công tác GPMB hết sức khó khăn, văn bản chỉ đạo của tỉnh yêu cầu UBND huyện Điện Bàn phải đảm bảo hoàn thành công tác BT, GPMB, TĐC trong thời hạn 09 tháng và nhà đầu tư phải khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án chậm nhất 12 tháng kể từ ngày ký công văn (3) Sở KHĐT phối hợp các Sở, địa phương kiểm tra năng lực tài chính, kế hoạch đầu tư của chủ đầu tư để trình UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đầu tư, đôn đốc triển khai dự án theo kế hoạch, tiến độ, nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải thực hiện. Nếu không đảm bảo cam kết, báo cáo UBND tỉnh quyết định thu hồi. 

- Báo cáo UBND tỉnh thống nhất cho phép chủ đầu tư được tạm ứng (%) tiền sử dụng đất vào tài khoản chuyên thu của Sở Tài chính mở tại Kho bạc trên cơ sở tạm tính của Cơ quan tài chính để tạo nguồn vốn cho ngân sách. Số tiền còn lại nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dứt điểm sau khi có quyết định giao đất, quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các thành viên tham dự họp đã đề nghị 2 nhà đầu tư làm việc với UBND huyện Điện Bàn để bàn phương án xây dựng khu TĐC, phương án BT,GPMB; cam kết ứng vốn thực hiện cũng như lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh có Thông báo thoả thuận địa điểm để có cơ sở ban hành chủ trương thu hồi đất, tổ chức đo đạc, kiểm kê lập phương án, chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất, lập quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Thiện Phước

Kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành (đợt 1)

Email In PDF.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ ở một số địa phương thuộc dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011) và huyện Núi Thành (từ ngày 17/5/2011 đến ngày 24/5/2011). Tham gia đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ (đơn vị tư vấn giám sát); các Công ty, trung tâm, xí nghiệp thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (đơn vị thi công). Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm (đợt 1) như sau:

+ Đối với khu đo thành phố Tam Kỳ: thi công hoàn thành 47 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 03 xã, phường: An Sơn, Tân Thạnh, Tam Ngọc với tổng diện tích là 1.445,71ha, gồm 186 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

+ Đối với khu đo huyện Núi Thành: thi công hoàn thành 188 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 06 xã, thị trấn: thị trấn Núi Thành, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Anh Nam với tổng diện tích là 11.407,809ha, gồm 253 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

  Qua kiểm tra đánh giá về khối lượng và chất lượng thì các đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần đo vẽ các loại tỷ lệ bản đồ của 09 xã, phường, thị trấn. Bản đồ được đo vẽ đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong thiết kế kỹ thuật - dự toán được duyệt.

  Sau khi nghe báo cáo đánh giá về khối lượng và chất lượng của đơn vị Tư vấn giám sát, ý kiến tham gia của các thành viên đoàn kiểm tra và của các địa phương, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị thi công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các địa phương, cần đối soát và sửa chữa triệt để các ý kiến kiểm tra, đối soát với bản đồ 64 và hồ sơ địa chính trước đây của từng xã, kiểm tra lại kích thước cạnh thửa ghi trong phiếu ghi ý kiến kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xác định lại ranh giới, mốc giới thửa đất, ... hoàn chỉnh trước khi quy chủ để thực hiện các bước công việc tiếp theo ./.

         

                                                                                                   Cao Sang

Trang 33 trong tổng số 39