Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12

Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010

 

Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản