Bạn đang ở: Dự án PCDA

PCDA: Hội thảo đánh giá cuối kỳ chương trình đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức

Email In PDF.

06Ngày 25/8/2011 tại TP Hội An, Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo đã tổ chức hội thảo cuối kỳ chương trình tăng cường năng lực và truyền thông nâng cao nhận thức. Ban quản lý hợp phần, lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Nam và Bến Tre, UBND các huyện thành phố và xã phường có dự án trình diễn thuộc tỉnh Quảng Nam đã tham gia hội thảo.

Các đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả khảo sát, điều tra hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức tại các địa phương tham gia dự án. Hội thảo nghe ý kiến của các thành viên tham gia và thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ số của Hợp phần, đặc biệt xác nhận tính phù hợp, tính hiệu quả, tác động của các hoạt động, tính liên kết và khả năng ảnh hưởng, khả năng nhân rộng.

Hội thảo cũng đưa ra một số kiến nghị về việc truyền thông kết hợp với phổ biến các mô hình kiểm soát ô nhiễm đơn giản, có thể lồng ghép các hoạt động khác, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, theo dõi và giám sát tại chỗ, sự tham gia của cộng đồng. Hội thảo cũng đề xuất việc soạn thảo và phát hành hướng dẫn tài liệu tập huấn, duy trì trang web để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án kiểm soát ô nhiễm môi trường.