Bạn đang ở: Dự án PCDA

Hội nghị tổng kết hợp phần PCDA

Email In PDF.

Ngày 8/12/2011 tại Hà Nội, Ban quản lý hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo” đã tổ chức hội nghị tổng kết hợp phần PCDA dưới sự chủ trì của Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, Bộ TN&MT. Tham gia Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ TN&MT, Bộ kế hoạch và đầu tư và 4 tỉnh mục tiêu tham gia hợp phần là Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Nam và Bến Tre.

tkpc

Qua 5 năm thực hiện (2006 -2011), Hợp phần PCDA đã thực hiện được một khối lượng công việc đáng kể. Hợp phần đã tổ chức 33 khóa đào tạo, tập huấn cho 1.700 lượt người của các cơ quan quản lý môi trường, 133 hội thảo phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho trên 11.000 lượt người ở cấp xã và cộng đồng, 81 lượng người được tham quan học tập qua các chuyến khảo sát ở nước ngoài. Dưới sự hỗ trợ của hợp phần, 28 văn bản quy phạm pháp luật cấp Trung ương và 18 quyết định hành chính cấp địa phương đã được xây dựng và ban hành, 55 tài liệu hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý môi trường đã được xây dựng và ấn phẩm. Một điểm đáng ghi nhận là hợp phần đã hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho Cục kiểm soát ô nhiểm xây dựng Khung kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm và các tỉnh tham gia hợp phần xây dựng kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm cấp tỉnh, làm tiền đề triển khai các dự án, đề án về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tại địa phương.

Qua 5 năm thực hiện, 16 dự án trình diễn đã được triển khai trên địa bàn 4 tỉnh mục tiêu của hợp phần đã mang lại những kết quả to lớn trong việc giải quyết những “điểm đen” về môi trường tại các địa phương cũng như xây dựng các mô hình kiểm soát ô nhiễm phù hợp để từ đó có thể phát triển và nhân rộng. Bên cạnh đó, việc thành công của các dự án đã khích lệ các địa phương tiếp tục triển khai các dự án kiểm soát ô nhiễm cũng như tác động tích cực đến nhận thức của lãnh đạo chính quyền, cán bộ quản lý và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Với sự thành công của hợp phần PCDA cũng như của chương trình DCE, hy vọng trong thời gian đến, công tác kiểm soát ô nhiễm nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung của Việt Nam sẽ có những bước thay đổi đáng kể, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2011 - 2020.

Trà Tiến