Bạn đang ở: Dự án PCDA

Tổng kết chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE) 2006 - 2011

Email In PDF.

Ngày 15/12/2011, Văn phòng PSO - Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường do ông Nguyễn Tuấn Anh - P.Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Giáo dục, Bộ Kế hoạch - Đầu tư - P.Giám đốc Chương trình DCE chủ trì. Chương trình được triển khai thực hiện tại 05 Bộ: KH - ĐT, TN&MT, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT và được lựa chọn 06 tỉnh mục tiêu tham gia Chương trình: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam và Bến Tre, tổng ngân sách chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ là 250 triệu DKK.

tkdce

Lũy kế giải ngân của Chương trình từ khi bắt đầu đến cuối 2011 so với ngân sách được phê duyệt trong văn kiện chương trình đạt 85% (211,582 triệu DKK/250 triệu DKK). Trong đó Hợp phần CPI đạt 99%, Hợp phần LMPA đạt 99%, Hợp phần SDU đạt 97%, Hợp phần PCDA đạt 94%, Hợp phần CDS đạt 67%, Hợp phần PSO đạt 62% và ĐSQ Đan Mạch đạt 32%. Qua tỉ lệ giải ngân trên có thể kết luận chương trình đã giải ngân từ nguồn vốn ODA đạt khá cao, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của BQL của các Hợp phần cũng như các tỉnh tham gia thực hiện chương trình.

Tại Quảng Nam có 24 dự án (Hp. PCDA, CPI, CDS và LMPA), tại Thái Nguyên có 18 dự án (Hp. PCDA, Hp.SDU, Hp. CPI), tại Phú Thọ có 16 dự án (Hp.SDU và Hp. CPI), tại Hà Nam có 07 dự án (HP.PCDA và Hp. SDU), tại Nghệ An có 13 dự án (Hp SDU và Hp CPI), tại Bến Tre có 13 dự án (Hp PCDA và Hp.PCDA và CPI) và tại các tỉnh khác có 06 dự án (Hp. LMPA và HP. CDS).

Các mô hình trình diễn đã mang lại nhiều bài học quý giá về sự huy động, quản lý sử dụng, duy trì nguồn lực địa phương và cộng đồng trong vấn đề BVMT và PTBV. Ngoài ra, các dự án đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về BVMT cho các cán bộ cấp Quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và được cộng đồng đánh giá là có tác dụng cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân. Đặc biệt tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường lâu năm, phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về công tác xử lý nước thải, rác thải ở khu vực đô thị nghèo và nông thôn

Khoản ngân sách còn lại của chương trình so với cam kết theo Hiệp định đã ký giữa Chính phủ vào khoản 27 DKK (khoản 5 triệu USD). Đề xuất trong giai đoạn tới Đan Mạch nên xem xét phân bổ tiếp khoản ngân sách 27 triệu DKK này cho các Bộ đã tham gia chương trình DCE để xây dựng chuyển tiếp với các chương trình quốc gia liên quan tới môi trường như: Chương trình tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương); Chương trình ứng phó với BĐKH (Bộ TN&MT, Bộ XD); chủ đề tăng trưởng xanh để PTBV (Bộ KH-ĐT); chương trình giảm phát thải khí nhà kính gây ra mất rừng và suy thoái rừng (Bộ NN&PTNT).

Đinh Nương