Hướng dẫn 946/HD-STNMT về Thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Email In PDF.
Hướng dẫn 946/HD-STNMT ngày 27/9/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về Thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.