Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP

Email In PDF.

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ qui định qui trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản