Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT

Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Qui định kỹ thuật đo từ biển theo tàu.

Bấm vào đây để tài toàn văn bản