Nghị định số 51/2014/NĐ-CP

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ ban hành ngày 21/5/2014 về Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản