Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 ban hành Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản