Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 1610/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 Ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản