Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

TTLT 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tải văn bản: TT 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC