Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định 695/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về: Quyết định 695/QĐ-TTg