Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản