Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản