Quyết định 1723/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản