Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản