Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 304/QĐ-STNMT

Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 02/10/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản