Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Email In PDF.

Sáng ngày 23/10/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triên khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/25015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Thành phần dự họp, gồm: TT UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban thi đua khen thưởng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Văn phòng đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

IMG 7455Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh (2010-2015) và triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Qua ý kiến trao đổi, tham gia của các ngành, kết luận cuộc họp đ/c Trần Đình Tùng - PCT Chủ tịch UBND tỉnh - Kết luận một số nội dung như sau:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cơ chế chính sách, các quy trình nghiệp vụ để người dân hiểu rõ về cơ chế tín dụng để vay vốn kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
- Theo quy định cơ chế bảo đảm tiền vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 thì cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản đảm bảo (Khách hàng chỉ được sử dụng giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận), mức vay có cao hơn mức vay cũ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Tuy nhiên về lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa có cơ chế đặc thù thì người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp các lệ phí chứng thực hợp đồng, lệ phí giao dịch bảo đảm.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để người dân được sớm tiếp cận với nguồn vốn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu lệ phí giao dịch bảo đảm.

Trần Bốn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: