Thông tư liên tịch số 198/2015/ TTLT – BTC – TNMT

Thông tư liên tịch số 198/2015/ TTLT – BTC – TNMT ngày 07/12/2015 của Bộ Tài Chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản