Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh.

Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2/ Phụ lục