Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản:

1/ Quyết định

2/ Phụ lục