Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Chỉ thị số 30/CT-TTg

Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản