Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

08/2006/TT-BTNMT

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Bấm vào đây để download toàn văn