Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

04/2007/NĐ-CP

Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bấm vào đây để download toàn văn