Thông báo tuyển dụng công chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT

Email In PDF.

Thông báo số 499/TB-STNMT ngày 09/09/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức vào làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn thông báo