Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/08/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản