Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản