Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016

Email In PDF.

Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản