Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

Email In PDF.

Ngày 21/11/2016, tại HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì họp báo cáo danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017. Tham dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Dân tộc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

Copy of IMG201611211439561. Việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chỉ ưu tiên cho mục đích công trình công cộng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; hạn chế tối đa đất chuyên trồng lúa nước sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khai thác quỹ đất.
2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, không dùng đất chuyên trồng lúa nước, năng suất cao, sản xuất hiệu quả để đăng ký danh mục khai thác quỹ đất, bố trí sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa có quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đề nghị HĐND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi.
4. Để công tác đăng ký danh mục hàng năm đi vào nề nếp, khắc phục tình trạng đề nghị bổ sung nhiều lần như thời gian qua, HĐND tỉnh thống nhất cho bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Thường trực HĐND tỉnh đối với những dự án thật cần thiết cho mục đích công cộng, cấp bách, trọng điểm của tỉnh và chỉ thực hiện 01 lần vào tháng 6 của năm kế hoạch, sau đó UBND tổng hợp báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
5. Đối với các dự án đầu tư khai thác quỹ đất, khu dân cư, khu phố chợ, đất sản xuất kinh doanh, sử dụng đất trồng lúa nước phải có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh việc sử dụng đất trồng lúa nước nhiều, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát tách những công trình đã thực hiện dang dở năm 2016 nay chuyển tiếp sang năm 2017; Lập danh mục công trình đã đăng ký năm 2016 nay chưa thực hiện; Lập danh mục các công trình khai thác quỹ đất, khu phố chợ, khu dân cư riêng; Lập danh mục các công trình mới đề nghị thực hiện năm 2017. Tiếp tục rà soát những dự án chưa xác định rõ chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư loại khỏi danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 3.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: