Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản