Thông báo tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và xúc tiền đầu tư tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

images 2-800x600

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy, trong giai đoạn đầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã chuyển 49 thủ tục hành chính và 02 cán bộ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và quản lý môi trường sang thực hiện tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Theo công văn 73/UBND-NC ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian hoạt động chính thức của Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư bắt đầu từ 7h30 ngày 09/01/2017 (thứ 2). 49 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư, trường hợp tổ chức công dân đến nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường phải hướng dẫn đến nộp và giao dịch tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư.
Danh mục 49 thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển qua thực hiện tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư được ban hành tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: