Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 14/02/2017, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Núi Thành. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20170214073652
1. Đánh giá chung năm 2016 đã hoàn thành tiến độ thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
2.Thống nhất gia hạn đối với 12 xã, phường (Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, An Phú, thành phố Tam Kỳ; Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh và Bình Nam, huyện Thăng Bình; Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) tiếp tục thực hiện khối lượng kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất còn lại đến ngày 30/6/2017;
3.Thống nhất gia hạn đối với 07 xã đo đạc mới trong năm 2016 (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều,Bình Tú, Bình Trung và một phần xã Bình Nam, huyện Thăng Bình; xã Hương An, huyện Quế Sơn) tiếp tục thực hiện công tác đo đạc, kê khai đăng ký và cấp giấy CNQSD đất đến ngày 31/12/2017 theo Thiết kết kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 16/5/2016;
4. Đối với xã Tam Quang, huyện Núi Thành nếu được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép triển khai thực hiện thì sẽ tách ra thành một dự án riêng để thực hiện;

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố, UBND các xã, phường tiến hành bàn giao giấy CNQSD đất đã ký cho nhân dân; trường hợp người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, thì hướng dẫn nhân dân kê khai nghĩa vụ tài chính, ghi nợ tiền sử dụng đất để cấp phát giấy CNQSD đất cho nhân dân;
6. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn đối với khối lượng hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc khó khăn, đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 382/STNMT- ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện; ngoài ra có những vướng mắc phát sinh thì có văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện;
7. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn cũng cố lại Tổ công tác cấp huyện, cấp xã để tiếp tục tuyên truyền nhân dân nắm bắt thực hiện việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định; đồng thời có văn bản phản ánh về Ban chỉ đạo cấp tỉnh đối với các đơn vị thiếu sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đối với nhân dân đã có nhiều lần thông báo về việc kê khai đăng ký mà không thực hiện thì phải khép lại hồ sơ, thực hiện đầy đủ thủ tục và chặt chẽ; đối với nhân dân được địa phương bàn giao giấy CNQSD đất mà không chịu nhận thì lập biên bản theo quy định;
8. Đối với các trường hợp giấy CNQSD đất (cũ) của nhân dân đang thuế chấp tại các Ngân hàng; đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập danh sách các hộ dân đang thuế chấp, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đến Ngân hàng Nhà nước để thực hiện việc đổi giấy CNQSD đất cho nhân dân với Ngân hàng thuận lợi;
9. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các đơn vị thi công, đồng thời có văn bản gửi đến UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường về mức kinh phí của các đơn vị thi công hỗ trợ cho các địa phương về ngày công dẫn đạc, việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất;
10. Đối với giấy CNQSD đất cấp phát cho nhân dân, giấy CNQSD đất đối với Nông nghiệp thuận lợi thì tiến hành phát trước; giấy CNQSD đất đối với đất ở có liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất khó khăn, phức tạp thì phát sau;
11. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động nhân lực, cơ sở vật chất để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các địa phương được thông suốt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: