Họp Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Sáng ngày 24/02/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình ứng phó với BĐKH, cuộc họp do đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu chủ trì, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và Thông tin và Truyền thông.

Copy of image001ah
Sau khi nghe Văn phòng Biến đổi khí hậu Quảng Nam báo cáo tình hình thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2016, nội dung kế hoạch công tác năm 2017 và các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận một số nội dung sau:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình ứng phó với BĐKH thành Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; bổ sung thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông và Vận tải. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì nội dung về lĩnh vực biến đổi khí hậu, Sở Kế hoạch và Đầu tư lĩnh vực tăng trưởng xanh.
- Thống nhất duy trì Văn phòng biến đổi khí hậu Quảng Nam làm đầu mối của tỉnh về lĩnh vực BĐKH; Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, tiếp nhận, cập nhật các chương trình, dự án,... liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT tiến hành rà soát, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Quyết định 3596/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020; trong đó lưu ý phân kỳ công trình, dự án, thời gian và nguồn vốn thực hiện. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập kế hoạch trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ với qui mô phù hợp, các dự án ưu tiên, có tính cấp bách để thực hiện trong năm 2017.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành đánh giá, khảo sát, phối hợp với UBND thành phố Hội An để điều chỉnh vị trí trồng dừa nước đối với dự án "Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng, thành phố Hội An", đảm bảo lợi ích và hiệu quả nguồn vốn đầu tư; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lồng ghép Hội nghị trực tuyến BĐKH tác động đến lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.
- Đối với 25 mô hình thí điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, UBND các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư) phải bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình; đồng thời đánh giá hiệu quả của công trình sau khi Chương trình kết thúc. Riêng đối với công trình nhà máy nước Tiên Kỳ giao cho UBND huyện Tiên Phước làm với các đơn vị liên quan để bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước từ nguồn xã hội hóa.
- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhưng phải đảm bảo tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả cho nhân dân./.

Nguyễn Hướng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: