Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản