Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Sở TN&MT tại Trung tâm hành chính công

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương về tăng cường cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Sở TN&MT đã chuyển 49/95 thủ tục hành chính (TTHC) và 02 cán bộ chuyên môn qua thực hiện tại Trung tâm hành chính công. Kể từ khi hoạt động đến nay (03/01/2017 đến ngày 25/3/2017) Sở TN&MT đã tiếp nhận tiếp nhận 79 hồ sơ, giải quyết và trả cho tổ chức cá nhân 30 hồ sơ, trễ hạn 03 hồ sơ. Tỉ lệ giải quyết đúng hạn 90%. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương về cải cách TTHC, trong tháng 3/2017 Sở đã: đăng ký cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 03 thủ tục môi trường; cắt giảm thời gian giải quyết từ 8-50% đối với 09 thủ tục đất đai; đăng ký triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3 với Sở Thông tin và Truyền thông đạt 100% TTHC (không tính các thủ tục giải quyết tại chổ); chuyển 19 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và biển - hải đảo, nâng tổng số thủ tục hành chính của Sở TN&MT sau khi chuyển qua Trung tâm hành chính công là 68/95 thủ tục hành chính, tương ứng 71% tổng số thủ tục hành chính.

tam huanTrong quá trình rà soát nhận thấy có nhiều khó khăn vướng mắt: một số TTHC đang được triển khai trước đây, có tính chất thường xuyên nhưng không có trong danh mục TTHC được chuẩn hóa: Cấp phép khai thác khoáng sản, thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thu phí nước thải công nghiệp..., trong khi đó có nhiều TTHC chỉ mang tính chất giải quyết thời vụ: cung cấp thông tin đất đai, cung cấp khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Ngoài ra, đã có sự thay đổi về Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 vì vậy bộ TTHC đã có nhiều thay đổi so với trước đây về thời gian và tên thủ tục giải quyết.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời khắc phục các khó khăn vướng mắc, Bộ TN&MT cần sớm rà soát bộ TTHC đã được công bố, đồng thời công bố bộ TTHC chuẩn hóa đối với lĩnh vực khoáng sản, làm căn cứ để công bố cho địa phương. Nâng cao chất lượng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giảm chi phí đi lại và thời gian giải quyết cho công dân, đồng thời giảm số lượng cán bộ biệt phái theo lĩnh vực (07 lĩnh vực của Sở) qua tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: