Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư 39/2017/TT-BTNMT

Thông tư 39/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản