Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2018

Email In PDF.

Ngày 29/12/2017, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị để đánh giá công tác nội vụ năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Trong năm 2017, các lĩnh vực công tác ngành nội vụ tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình kế hoạch của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị trong ngành đã kịp thời xây dựng Chương trình công tác của ngành đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung tham mưu và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được những kết quả nhất định.

20171229 085027Đã tham mưu UBND tỉnh đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh. Toàn ngành đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và định mức lao động năm 2017 theo đúng chỉ tiêu được giao, trong đó: Biên chế công chức thực hiện/biên chế giao: 3.055/3.568, tỷ lệ 86%; biên chế sự nghiệp thực hiện/biên chế giao: 28.185/33.168, tỷ lệ 85%. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ, trong năm 2017 đã thực hiện tinh giản 365 biên chế. Hiện nay, tổng số biên chế tinh giản qua 03 năm (2015-2017) là 1.441 biên chế.
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 1908/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.v.v...Theo đó, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã phát 22 phóng sự, Báo Quảng Nam đăng 45 tin, bài; Sở Nội vụ đã phát hành 44 Bản tin điện tử phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đã đăng 1.300 tin, bài trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành nội vụ trong năm 2017; trong năm 2018 toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ chung là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính./.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: