Kế hoạch thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Email In PDF.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 4998/KH-UBND ngày 06/9/2018 về tổ chức thi nâng ngạch công chức – viên chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Kế hoạch xác định rõ đối tượng dự thi, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, nội dung, hình thức, thời gian thi, điều kiện miễn thi tin học - ngoại ngữ, cách tính điểm, nguyên tắc xác định người trúng tuyển và hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, đối với tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng lên ngạch chuyên viên (01.003) thì công chức – viên chức phải đang giữ ngạch cán sự (01.004), nhân viên (01.005); được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu 03 năm, đối với trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu là 05 năm; có chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương; ... Kế hoạch cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên Kế toán viên (06.031), kiểm soát viên thị trường (21.189), kiểm lâm viên (10.226).
Đồng thời, ngày 10/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh Quảng Nam năm 2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, gồm: công chức – viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (01.003), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục (2015,2016,2017), không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đủ 09 năm trở lên, về chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chứng chỉ tin học ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, ... Điều đáng lưu ý là công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải đạt điều kiện: trong thời gian giữ ngạch chuyên viên đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản QPPL hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu; đối với viên chức thì thời gian giữ ngạch chuyên viên được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực hoặc 01 đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác được giao đã thực hiện, đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: