Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải vào văn bản